Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-220805-0175
Ngày nộp: 04/08/2022
Ngày hẹn trả: 08/08/2022
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả