Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD BÌNH DƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-221125-0034
Ngày nộp: 24/11/2022
Ngày hẹn trả: 28/11/2022
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả