Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NHÀ MÁY BÁNH KẸO BISCAFUN - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-221124-0186
Ngày nộp: 24/11/2022
Ngày hẹn trả: 25/11/2022
Nộp tại: Sở Công Thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả