Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRỌNG PHÚC
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-221124-0198
Ngày nộp: 24/11/2022
Ngày hẹn trả: 25/11/2022
Nộp tại: Sở Công Thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả