Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM HOA LINH MIỀN TRUNG
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-230317-0024
Ngày nộp: 15/03/2023
Ngày hẹn trả: 20/03/2023
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả