Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-230317-0212
Ngày nộp: 16/03/2023
Ngày hẹn trả: 20/03/2023
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả