Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH SONY ELECTRONICS VIỆT NAM
Mã Biên nhận : 000.00.06.H46-230317-0193
Ngày nộp: 16/03/2023
Ngày hẹn trả: 20/03/2023
Nộp tại: Sở Công Thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả