Thông báo:
Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình cho phép tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ qua Ứng dụng Zalo từ ngày 01/3/2019. Trân trọng thông báo!
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018

Thong Ke Tab Portlet

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3, 4

DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4
STT Cơ quan Nhóm dịch vụ Tên dịch vụ Địa chỉ đăng tải dịch vụ Hiệu quả sử dụng
Số lượng hồ sơ trực tuyến
đã tiếp nhận trong kỳ
Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận dưới cả hình thức TT và không TT trong kỳ Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của DVCTT mức độ 3, 4(%)
I CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH.
1 Sở Nội vụ
2 Sở Tư pháp
3 Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 Sở Tài chính
5 Sở Công thương
6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Sở Giao thông Vận tải
8 Sở Xây dựng
9 Sở Tài nguyên và Môi trường
10 Sở Thông tin và Truyền thông
11 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Sở Văn hóa, Thể thao
13 Sở Khoa học và Công nghệ
14 Sở Giáo dục và Đào tạo
15 Sở Y tế
16 Sở Ngoại vụ
17 Thanh tra tỉnh
18 Ban Dân tộc
19 Ban Quản lý Khu Kinh tế
20 Sở Du Lịch
21 CN VP ĐKĐĐ huyện Lệ Thuỷ
22 CN VP ĐKĐĐ huyện Quảng Ninh
23 CN VP ĐKĐĐ Thành phố Đồng Hới
24 CN VP ĐKĐĐ huyện Bố Trạch
25 CN VP ĐKĐĐ huyện Quảng Trạch
26 CN VP ĐKĐĐ Thị xã Ba Đồn
27 CN VP ĐKĐĐ huyện Tuyên Hoá
28 CN VP ĐKĐĐ huyện Minh Hoá
29 Trung tâm Hành chính công
30 Công ty Điện lực Quảng Bình
31 Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Bình
II THỊ XÃ, HUYỆN, THÀNH PHỐ.
1 Thành phố Đồng Hới
2 Thị xã Ba Đồn
3 Huyện Lệ Thủy
4 Huyện Quảng Ninh
5 Huyện Bố Trạch
6 Huyện Quảng Trạch
7 Huyện Tuyên Hóa
8 Huyện Minh Hóa