Thông báo:
Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình cho phép tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ qua Ứng dụng Zalo từ ngày 01/3/2019. Trân trọng thông báo!
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018

THÔNG TIN Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Quảng Bình
Mã thủ tục 2.000379.000.00.00.H46
Quyết định công bố 2335/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Đất đai
Trình tự thực hiện

Bước 1. Người bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa liên thông cấp huyện hoặc Bộ phận một cửa cấp xã nơi có đất. Trường hợp mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với một phần thửa đất thuê thì phải làm thủ tục tách thửa đất trước khi làm thủ tục thuê đất.

Trường hợp nộp tại Bộ phận một cửa cấp xã thì Bộ phận một cửa cấp xã chuyển hồ sơ cho Bộ phận một cửa liên thông cấp huyện. Bộ phận một cửa liên thông cấp huyện chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
Bước 2. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ cho thuê đất.


Bước 3. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ và điều kiện mua bán tài sản gắn liền với đất thuê; nếu đủ điều kiện theo quy định thì trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định việc thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất và ký cấp giấy chứng nhận cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê.


Bước 4. Ủy ban nhân dân cấp huyện ký quyết định và giấy chứng nhận.


Bước 5. Sau khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm chuyển thông tin địa chính sang Chi cục Thuế. Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và chuyển Thông báo về nghĩa vụ tài chính đến bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất.


Bước 6. Phòng Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất đối với bên mua, nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê; Chuyển kết quả cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.


Bước 7. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai gửi hợp đồng thuê đất cho người mua, người nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; chuyển kết quả đến Bộ phận một cửa liên thông cấp huyện để trả cho người sử dụng đất.


Bước 8. Bộ phận một cửa liên thông cấp huyện trả kết quả cho người sử dụng đất hoặc chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa cấp xã để trả cho người sử dụng đất.


Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 44 Ngày làm việc Phí:
(- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại Nghị quyết số 40/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình (nếu có);)
Lệ phí:
(- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Nghị quyết số 40/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình.)
- Tổng số thời gian giải quyết là ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người dân. Trong đó, 10 ngày cho thủ tục đăng ký biến động về mua, góp vốn tài sản và 20 ngày cho thủ tục thuê đất. Cụ thể: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Bộ phận một cửa liên thông cấp huyện chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Thời hạn thực hiện lập hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai là bốn (04) ngày làm việc. Thời hạn làm việc tại Phòng Tài nguyên và Môi trường là không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Ủy ban nhân dân cấp huyện ký cấp Giấy chứng nhận trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc. Thời hạn thực hiện chuyển thông tin địa chính tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai là hai (05) ngày làm việc. Thời hạn thực hiện tại Chi cục Thuế là ba (03) ngày làm việc. Thời hạn ký hợp đồng thuê đất tại Phòng Tài nguyên và Môi trường là ba (03) ngày làm việc. Thời hạn thực hiện tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai là ba (03) ngày làm việc: gửi hợp đồng thuê đất, chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Thời hạn trả kết quả tại Bộ phận một cửa liên thông cấp hoặc chuyển kết quả về trả tại Bộ phận một cửa cấp xã là một (01) ngày làm việc. - Trường hợp người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa cấp xã thì thời gian hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ được cộng thêm 03 ngày làm việc cho mỗi giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. - Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. - Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm 10 ngày làm việc, quy định cụ thể như sau: thời gian xử lý hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tăng thêm 04 ngày; tại Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng thêm 03 ngày; tại Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng thêm 03 ngày.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 - Hợp đồng thuê đất đã ký với Nhà nước. 1 0
2 - Hợp đồng, văn bản mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định. 1 0
3 - Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận góp vốn để thực hiện dự án đầu tư; 1 0
4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 1 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cơ quan thực hiện Văn phòng Đăng ký đất đai - tỉnh Quảng Bình,UBND cấp huyện, thị xã, thành phố - tỉnh Quảng Bình,Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, thị xã, thành phố - tỉnh Quảng Bình
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận một cửa liên thông cấp huyện, Bộ phận một cửa cấp xã
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Cơ quan thuế,Kho bạc nhà nước các cấp,Ủy ban nhân dân cấp xã,Phòng Tài nguyên và Môi trường
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tài sản khác gắn liền với đất,Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.,Hợp đồng cho thuê đất
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 45/2013/QH13 Luật 45/2013/QH13 2013-11-29 Quốc Hội
2 02/2014/TT-BTC Thông tư 02/2014/TT-BTC 2014-01-02 Bộ Tài chính
3 43/2014/NĐ-CP Nghị định 43/2014/NĐ-CP 2014-05-15 Chính phủ
4 23/2014/TT-BTNMT Thông tư 23/2014/TT-BTNMTThông tư 23/2014/TT-BTNMT 2014-05-19 Bộ Tài nguyên và Môi trường
5 24/2014/TT-BTNMT Thông tư 24/2014/TT-BTNMT 2014-05-19 Bộ Tài nguyên và Môi trường
6 01/2017/NĐ-CP Nghị định 01/2017/NĐ-CP 2017-01-06 Chính phủ
7 12/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 2018-05-17 UBND tỉnh Quảng Bình
8 12/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 2018-05-17 UBND tỉnh Quảng Bình
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC - Yêu cầu đối với bên bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi có đủ các điều kiện sau đây:
+ Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;
+ Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận.
- Người mua tài sản gắn liền với đất thuê phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
+ Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;
+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;
+ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.
- Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.
Đối với trường hợp thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử: Căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai quy định tại Điều 60 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai) có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin