Thông báo:
Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình cho phép tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ qua Ứng dụng Zalo từ ngày 01/3/2019. Trân trọng thông báo!
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018

THÔNG TIN Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai)

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Quảng Bình
Mã thủ tục 1.002109.000.00.00.H46
Quyết định công bố 4142/QĐ-UBND-Quyết định số 3451/QĐ-UBND ngày 26/10/2021
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Đất đai
Trình tự thực hiện Trường hợp tổ chức bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm cho tổ chức
Bước 1: Người sử dụng đất thực hiện mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về dân sự, nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình.

Địa chỉ: Số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính trong ngày làm việc: Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Trường hợp mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với một phần thửa đất thuê thì phải làm thủ tục tách thửa đất trước khi làm thủ tục thuê đất.

Trường hợp ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ, chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, Văn phòng Đăng ký đất đai phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3. Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất, chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ cho thuê đất.


Bước 4. Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện theo quy định thì trình UBND tỉnh quyết định việc thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất; thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc hết hiệu lực của hợp đồng thuê đất đối với người bán, người góp vốn bằng tài sản; chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã, cơ quan tài chính, cơ quan thuế, chủ đầu tư và đơn vị khác có liên quan thống nhất lựa chọn phương pháp xác định giá đất, thực hiện trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể; ký hợp đồng thuê đất; bàn giao đất thực địa; cấp giấy chứng nhận sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính (thực hiện thủ tục thuê đất)


Bước 5. Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình để trả kết quả.


Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm cho tổ chức
Bước 1: Người sử dụng đất thực hiện mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về dân sự, nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình.

Địa chỉ: Số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính trong ngày làm việc: Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Trường hợp mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với một phần thửa đất thuê thì phải làm thủ tục tách thửa đất trước khi làm thủ tục thuê đất.

Trường hợp ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ, chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, Văn phòng Đăng ký đất đai phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3. Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất, chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ cho thuê đất.


Bước 4. Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện theo quy định thì đề nghị UBND cấp huyện thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê, trình UBND tỉnh quyết định cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất; ký hợp đồng thuê đất; bàn giao đất thực địa; cấp giấy chứng nhận sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Cụ thể:
+ Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ đề nghị UBND cấp huyện thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê (hộ gia đình, cá nhân).
+ UBND cấp huyện thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân thuê đất; thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc hết hiệu lực của hợp đồng thuê đất đối với người bán, người góp vốn bằng tài sản
+ Sau khi nhận được quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh quyết định cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất.
+ UBND tỉnh xem xét Quyết định cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê đất.
+ Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã, cơ quan tài chính, cơ quan thuế, chủ đầu tư và đơn vị khác có liên quan thống nhất lựa chọn phương pháp xác định giá đất, thực hiện trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể; ký hợp đồng thuê đất; bàn giao đất thực địa; cấp giấy chứng nhận sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính.


Bước 5. Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình để trả kết quả.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 75 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Trường hợp tổ chức bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm cho tổ chức: - Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. - Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian thẩm định điều kiện cho thuê đất (27 ngày làm việc), thời gian xác định giá đất cụ thể (07 ngày làm việc đối với trường hợp giá trị khu đất hoặc thửa đất dưới 20 tỷ đồng; 45 ngày làm việc đối với trường hợp giá trị khu đất hoặc thửa đất trên 20 tỷ đồng), thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Trong đó: 05 ngày cho thủ tục đăng ký biến động về chuyển nhượng, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất và 20 ngày cho thủ tục thuê đất. Cụ thể: + Thời hạn Văn phòng Đăng ký đất đai lập hồ sơ để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất: không quá 03 ngày làm việc; + Thời hạn thực hiện thủ tục cho thuê đất: không quá 20 ngày làm việc; + Thời hạn Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình để trả kết quả cho người sử dụng đất: không quá 02 ngày làm việc. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày. Trong đó: Thời gian thực hiện các công việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường: được tăng thêm 10 ngày làm việc.
2 Nộp qua bưu chính 75 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Trường hợp tổ chức bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm cho tổ chức: - Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. - Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian thẩm định điều kiện cho thuê đất (27 ngày làm việc), thời gian xác định giá đất cụ thể (07 ngày làm việc đối với trường hợp giá trị khu đất hoặc thửa đất dưới 20 tỷ đồng; 45 ngày làm việc đối với trường hợp giá trị khu đất hoặc thửa đất trên 20 tỷ đồng), thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Trong đó: 05 ngày cho thủ tục đăng ký biến động về chuyển nhượng, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất và 20 ngày cho thủ tục thuê đất. Cụ thể: + Thời hạn Văn phòng Đăng ký đất đai lập hồ sơ để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất: không quá 03 ngày làm việc; + Thời hạn thực hiện thủ tục cho thuê đất: không quá 20 ngày làm việc; + Thời hạn Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình để trả kết quả cho người sử dụng đất: không quá 02 ngày làm việc. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày. Trong đó: Thời gian thực hiện các công việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường: được tăng thêm 10 ngày làm việc.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 1 0
2 Hợp đồng thuê đất đã ký với Nhà nước 1 0
3 Hợp đồng, văn bản mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định. 1 0
4 Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận góp vốn để thực hiện dự án đầu tư 1 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức nước ngoài
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường - tỉnh Quảng Bình,Văn phòng Đăng ký đất đai - tỉnh Quảng Bình
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường - tỉnh Quảng Bình,Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 09 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Kho bạc Nhà nước Việt Nam - Bộ tài chính,Cơ quan thuế,Phòng Tài nguyên và Môi trường
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tài sản khác gắn liền với đất,Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.,Hợp đồng cho thuê đất
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 02/2014/TT-BTC Thông tư 02/2014/TT-BTC 2014-01-02 Bộ Tài chính
2 43/2014/NĐ-CP Nghị định 43/2014/NĐ-CP 2014-05-15 Chính phủ
3 23/2014/TT-BTNMT Thông tư 23/2014/TT-BTNMT 2014-05-19 Bộ Tài nguyên và Môi trường
4 24/2014/TT-BTNMT Thông tư 24/2014/TT-BTNMT 2014-05-19 Bộ Tài nguyên và Môi trường
5 01/2017/NĐ-CP Nghị định 01/2017/NĐ-CP 2017-01-06 Chính phủ
6 66/2014/QH13 Luật 66/2014/QH13 2014-11-25 Quốc Hội
7 07/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu các loại phí, lệ phí, học phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí và bãi bỏ Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 2016-10-24 UBND tỉnh Quảng Bình
8 16/2018/QĐ-UBND Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND 2018-06-25 UBND tỉnh Quảng Bình
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC (1) Yêu cầu đối với bên bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi có đủ các điều kiện sau đây:
- Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;
- Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận.
(2) Người mua tài sản gắn liền với đất thuê phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
- Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;
- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;
- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.
(3) Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.
(4) Đối với trường hợp thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử: Căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai quy định tại Điều 60 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai) có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin