Thông báo:
Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình cho phép tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ qua Ứng dụng Zalo từ ngày 01/3/2019. Trân trọng thông báo!
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018
TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện
Thủ Tục Hành Chính Các Cơ Quan Trung Ương Đóng Trên Địa Bàn

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1821 1.006454 Tiếp nhận HSDT trong trường hợp nhà thầu tham dự thầu chưa mua hoặc chưa nhận HSMT từ Bên mời thầu (cấp huyện) UBND cấp huyện, thị xã, thành phố - tỉnh Quảng Bình,Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện, thị xã, thành phố - tỉnh Quảng Bình Đấu thầu
1822 1.010812.000.00.00.H46 Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Quảng Bình,Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, thị xã, thành phố - tỉnh Quảng Bình,UBND cấp xã, phường, thị trấn - tỉnh Quảng Bình Người có công
1823 1.001005.000.00.00.H46 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công Thương - tỉnh Quảng Bình Lưu thông hàng hóa trong nước
1824 2.000459.000.00.00.H46 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công Thương - tỉnh Quảng Bình Lưu thông hàng hóa trong nước
1825 1.001966.000.00.00.H46 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Quảng Bình,Trung tâm Dịch vụ việc làm - tỉnh Quảng Bình Việc làm
1826 1.009669.000.00.00.H46 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành cấp tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường - tỉnh Quảng Bình Tài nguyên nước
1827 2.001770.000.00.00.H46 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường - tỉnh Quảng Bình Tài nguyên nước
1828 1.004135.000.00.00.H46 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường - tỉnh Quảng Bình Địa chất và khoáng sản
1829 2.001777.000.00.00.H46 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường - tỉnh Quảng Bình Địa chất và khoáng sản
1830 1.000942.000.00.00.H46 Trả lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường - tỉnh Quảng Bình Biển và hải đảo
Hiển thị 1.821 - 1.830 of 1.872 kết quả.
của 188