Thông báo:
Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình cho phép tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ qua Ứng dụng Zalo từ ngày 01/3/2019. Trân trọng thông báo!
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018
TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện
Thủ Tục Hành Chính Các Cơ Quan Trung Ương Đóng Trên Địa Bàn

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1831 2.000305.000.00.00.H46 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND cấp xã, phường, thị trấn - tỉnh Quảng Bình Thi đua - khen thưởng
1832 1.006572 Thủ tục Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Quảng Bình Sở Công Thương - tỉnh Quảng Bình Công nghiệp địa phương
1833 1.001120.000.00.00.H46 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa UBND cấp xã, phường, thị trấn - tỉnh Quảng Bình Văn hóa
1834 1.000933.000.00.00.H46 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa UBND cấp huyện, thị xã, thành phố - tỉnh Quảng Bình,Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện, thị xã, thành phố - tỉnh Quảng Bình Văn hóa
1835 2.002156.000.00.00.H46 Thủ tục xét tuyển công chức Sở Nội vụ - tỉnh Quảng Bình Công chức, viên chức
1836 1.005392.000.00.00.H46 Thủ tục xét tuyển viên chức Văn phòng UBND tỉnh - tỉnh Quảng Bình,Sở Nội vụ - tỉnh Quảng Bình,Sở Tư pháp - tỉnh Quảng Bình,Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Quảng Bình,Sở Tài chính - tỉnh Quảng Bình,Sở Công Thương - tỉnh Quảng Bình,Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Quảng Bình,Sở Giao thông vận tải - tỉnh Quảng Bình,Sở Xây dựng - tỉnh Quảng Bình,Sở Tài nguyên và Môi trường - tỉnh Quảng Bình,Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Quảng Bình,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Quảng Bình,Sở Văn hóa và Thể thao - tỉnh Quảng Bình,Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Quảng Bình,Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Quảng Bình,Sở Y tế - tỉnh Quảng Bình,Thanh tra tỉnh - tỉnh Quảng Bình,Sở Ngoại vụ - tỉnh Quảng Bình,Ban Dân tộc - tỉnh Quảng Bình,Sở Du lịch - tỉnh Quảng Bình,Ban quản lý khu kinh tế - tỉnh Quảng Bình,Phòng Nội vụ cấp huyện, thị xã, thành phố - tỉnh Quảng Bình Công chức, viên chức
1837 1.003886.000.00.00.H46 Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất LẦN ĐẦU Chi nhánh VP ĐKĐĐ các huyện, thị xã, thành phố - tỉnh Quảng Bình,UBND cấp xã, phường, thị trấn - tỉnh Quảng Bình Đất đai
1838 2.001879.000.00.00.H46 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện Thanh tra cấp huyện, thị xã, thành phố - tỉnh Quảng Bình,Các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện - tỉnh Quảng Bình Xử lý đơn thư
1839 2.001899.000.00.00.H46 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Văn phòng UBND tỉnh - tỉnh Quảng Bình,Ban Tiếp công dân - tỉnh Quảng Bình,Sở Nội vụ - tỉnh Quảng Bình,Sở Tư pháp - tỉnh Quảng Bình,Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Quảng Bình,Sở Tài chính - tỉnh Quảng Bình,Sở Công Thương - tỉnh Quảng Bình,Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Quảng Bình,Sở Giao thông vận tải - tỉnh Quảng Bình,Sở Xây dựng - tỉnh Quảng Bình,Sở Tài nguyên và Môi trường - tỉnh Quảng Bình,Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Quảng Bình,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Quảng Bình,Sở Văn hóa và Thể thao - tỉnh Quảng Bình,Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Quảng Bình,Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Quảng Bình,Sở Y tế - tỉnh Quảng Bình,Thanh tra tỉnh - tỉnh Quảng Bình,Sở Ngoại vụ - tỉnh Quảng Bình,Ban Dân tộc - tỉnh Quảng Bình,Sở Du lịch - tỉnh Quảng Bình,Ban quản lý khu kinh tế - tỉnh Quảng Bình Xử lý đơn thư
1840 2.001801.000.00.00.H46 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã UBND cấp xã, phường, thị trấn - tỉnh Quảng Bình Xử lý đơn thư
Hiển thị 1.831 - 1.840 of 1.904 kết quả.
của 191